Barion Pixel

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

Az All-Dox Korlátolt Felelősségű Társaság

által megrendezett

Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál

(Budapest International Documentary Festival - BIDF)

https://www.bidf.hu

 

Adatkezelési Tájékoztatója

2023. július 15.

Tartalom

 

1. Bevezetés

Az All-Dox Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 13-09-221675; adószám; 24885667-2-13; székhely: 2083 Solymár, Zöldfa utca 12; a továbbiakban: „Adatkezelő”) jelen Adatkezelési Tájékoztatóban nyújt tájékoztatást az általa rendszeresen megrendezett Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál (a továbbiakban: „BIDF”, „Fesztivál”) adatkezelésére vonatkozóan. Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: gdpr@bidf.hu

Az Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatos Tájékoztató folyamatosan elérhető a http://www.bidf.hu/adatkezelesi-tajekoztato címen.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti ügyfeleit. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

Az Adatkezelő elkötelezett az érintettek személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet);
 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • 2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2013. évi CCXXXVII. törvény - a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.);
 • 2000. évi C. törvény - a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);
 • 1999. évi LXXVI. törvény – a szerzői jogról (Szjt.);
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fgy.tv.).

2. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

Az Adatkezelő tevékenységének adatkezeléseit az egyes adatkezeléseknél megadott jogalapokon és célokból végzi. Egyes adatkezelések nem szerepelnek a jelen általános adatkezelési tájékoztatóban, ezekben az esetekben egyedi adatkezelési tájékoztató ad eligazítást, amelyet a szolgáltatás igénybevételekor tud az érintett megtekinteni.

Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett tájékoztatása, és ahhoz való hozzájárulás beszerzése, hogy az érintett adatait az adatközlő továbbíthassa az All-Dox Kft. részére, illetőleg meghatalmazás beszerzése a hozzájárulás megadásához az érintett nevében.

 

A Budapesti Nemzetközi Filmfesztivál adatkezelései

 

2.1.    A MyBIDF fiókhoz kapcsolódó adatkezelés

A Fesztivál honlapján regisztrációt követően további tartalmak nyílnak meg az érdeklődők előtt, melyek egy része kényelmi szolgáltatás, más része a Fesztiválra történő nevezés miatt fontos. A kezelt adatok egy része a fiók létrehozását (jelszó), más részük a kapcsolattartást (név, cégnév, e-mail, telefonszám, hivatalos státusz) segíti. A születési év az érdeklődők életkori megoszlásával kapcsolatos statisztikai  támpontot ad.

Az adatkezelés célja: A Fesztiválra történő nevezés kötött formában történő biztosítása, a nevezésből fakadó - fizetési lehetőség biztosítása. A felhasználó ezen a felületen látja múltbél nevezéseit, kényelmi szolgáltatások nyújtása.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés céljaitól függően az érintett önkéntes hozzájárulása [a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja].

A kezelt adatok köre: név, cégnév, e-mail, telefonszám, születésnap, jelszó, hivatásos státusz.

Az adatkezelés időtartama:

 • A hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az utolsó aktivitást követően 10 évvel.

 

Adatfeldolgozó:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

RubenCom Szolgáltató Kft.

2735 Dánszentmiklós, Köztársaság utca 5.

honlap üzemeltetése, online tárhely biztosítása

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: Az érintett nem élhet a MyBIDF regisztráció biztosította lehetőségekkel.

 

2.12.  A BIDF közösségi oldalai (Facebook, Instagram)

Lehetősége van a felhasználóknak az Adatkezelő Facebook, Instagram, valamint Youtube oldalán keresztül kapcsolatba lépni az Adatkezelővel. A Facebook oldal üzemeltetése a Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) és az All-Dox közös adatkezelése.

Az Instagram oldal üzemeltetése a Meta Platforms Ireland Limited (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin) és az All-Dox közös adatkezelése.

A Facebook adatkezelési szabályzata a következő oldalon érhető el: www.facebook.com/policy, a közös adatkezelési szerződés pedig itt:

Az Instagram adatkezelési tájékoztatója a következő oldalon érhető el:

 

 

Az adatkezelés célja: a látogatók kommentjeinek, bejegyzéseinek, üzeneteinek (Messenger) megválaszolása.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: a kommentelő, bejegyzést író, üzenetet küldő közösségi oldal profil neve, egyéb, az üzenetben, bejegyzésben, kommentben szereplő személyes adat.

Az adatkezelés időtartama:

ü  Kommentek, bejegyzések esetén az érintett hozzájárulásának a komment, bejegyzés törlésével történő visszavonásáig;

Az adatkezelés elmaradásának következményei: az érintett nem tud kommunikálni a közösségi média felületeken Adatkezelővel, illetve nem tud véleményt megfogalmazni az érintett felületeken.

 

2.2.    A Budapesti Nemzetközi Filmfesztiválra (BIDF) nevezettek személyes adatai

A Fesztiválra jelentkező pályázó regisztrálása a MyBIDF-fiókba történt regisztrációt követően, azonosítása, indulása elbírálása, nevezési anyagának kezelése, kapcsolattartás a nevezővel, a Fesztivál lebonyolítása, díj átadása, a Fesztivállal kapcsolatos kiadványok, - multimédiás megjelenés szerkesztése; a Fesztivál népszerűsítése; a nevezett alkotás nyilvánosság előtti vetítése a Fesztivál keretein belül.

Az adatkezelés célja:

 • az érintett önkéntes hozzájárulásán alapulva: a Fesztiválra történő regisztráció, nevezési anyagának kezelése; a Fesztiválra benevezett alkotás beazonosítása, kapcsolattartás a nevezővel; értesítési lista készítése a következő fesztiválra történő nevezési felhívás megküldése céljából.
 • jogi kötelezettség teljesítése kapcsán: a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 12. §.-ában foglalt név feltüntetéséhez való személyhez fűződő szerzői jog érvényesítéséhez kapcsolódó jogi kötelezettség teljesítése az Adatkezelő részéről az alábbiak érdekében: Fesztivál lebonyolítása, díj átadása, a Fesztivállal kapcsolatos kiadványok szerkesztése, a Fesztivál népszerűsítése, a nevezett alkotás nyilvánosság előtti vetítése a Fesztivál keretein belül,  díjnyertes alkotások Fesztivált követő felhasználása. 

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés céljaitól függően az érintett önkéntes hozzájárulása [a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja], illetve az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja) alapján. 

A kezelt adatok köre: nevező kapcsolattartó neve, e-mail címe, telefonszáma; rendező neve; egyéb alkotók neve; producer neve; stábtagok neve; fentiek állampolgársága, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, portré fotója, szakmai életrajza; producer telefonszáma, e-mail címe.

Az adatkezelés időtartama:

 • az érintett hozzájárulásán alapuló adatok tekintetében a következő Fesztiválév végéig, illetve az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatok teljes köre törlésre kerül.
 • A Szjt. alapján kötelező névfeltüntetés tekintetében határozatlan időtartam. 

 

Adatfeldolgozó:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

RubenCom Szolgáltató Kft.

2735 Dánszentmiklós, Köztársaság utca 5.

honlap üzemeltetése, online tárhely biztosítása

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: Az érintett nem tud nevezni a Fesztiválra.

 

2.3.    A Budapesti Nemzetközi Filmfesztiválra (BIDF) történő akkreditáció

Zsűritagok, alkotók, produkciós cégek képviselői, támogató szervezetek képviselői, sajtó képviselői, a közigazgatás képviselői, illetve mindazon egyéb személyek, akik a Fesztiválra akkreditációt kapnak/kérhetnek.

Az adatkezelés célja: a Fesztivál vendég akkreditációinak kezelése; a Fesztivál eredményes lebonyolítása érdekében a vendégek azonosítása és a belépésük biztosítása a Fesztiválra; részükre különleges jogosultságok (pl.: helyfoglalás) biztosítása; szállás, program foglalása; szakmai konferencia, program foglalása; akkreditációs vendéglista tárolása, következő évi filmfesztiválra történő akkreditációs meghívó megküldése céljából.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés céljaitól függően az érintett önkéntes hozzájárulása [a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja].

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, foglalkozás és munkáltató (az akkreditációra való jogosultság ellenőrzése céljából), képviselt médium.

Az adatkezelés időtartama:

 • A soron következő fesztiválév végéig.

 

Adatfeldolgozó:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

RubenCom Szolgáltató Kft.

2735 Dánszentmiklós, Köztársaság utca 5.

honlap üzemeltetése, online tárhely biztosítása

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: Az érintett nem szerez akkreditációt a Fesztiválra.

 

2.4.    Üzleti kapcsolattartók adatainak kezelése

Az Adatkezelő a beszállítókkal, támogatható szervezetekkel, szakértőkkel és tanácsadókkal mint partnereivel és lehetséges partnereivel („Partner”) történő üzleti vagy egyéb szerződéses jogviszony létesítése, teljesítése, módosítása, megszüntetése és az ezzel összefüggő kapcsolattartás, továbbá a Partner részére történő elektronikus számla kiküldéséhez történő beleegyezés, valamint elektronikus számla kiküldése (összefoglalóan: „Kapcsolattartás”) során szükségszerűen kezel bizonyos személyes adatokat.

Az adatkezelés célja: A Partnerekkel történő folyamatos és gördülékeny Kapcsolattartás, a Partnerekkel történő pénzforgalom biztosítása, az ügyintézés hatékonysága, igényérvényesítés.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja]

A kezelt adatok köre: név, beosztás, telefonszám(ok), faxszám, e-mail cím(ek), és a kapcsolattartásból adódóan egyéb, előre meg nem határozható adatok.

Az adatkezelés időtartama:

 • Az adatok megőrzése szerződéses együttműködés időtartama alatt kerül sor, mindaddig amíg azt nem aktualizálják (például új kapcsolattartó kijelölése esetén) vagy nem törlik (például a Partnerrel való szerződéses együttműködés megszűnése esetén). Amennyiben a Partnerrel nem jön létre együttműködés, az adatok az általános 5 éves polgári jogi elévülési idő leteltekor törlésre kerülnek. Amennyiben a Partnerrel a szerződés létrejön, de utóbb megszűnik, a szerződés megszűnését követő 8 év - a számviteli előírások betartása érdekében - az az időtartam, amelynek elteltével a kezelt személyes adatok törlésre kerülnek.

Az érintett tiltakozáshoz való joga:

 • az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapuló adatkezelés ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

2.5.    A Budapesti Nemzetközi Filmfesztiválon (BIDF) képmás és hangfelvétel készítése és felhasználása

Az Adatkezelő által a Fesztiválon és az ahhoz kapcsolódó rendezvényeken fényképek és kamerafelvételek készülhetnek.

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő rendezvényeinek népszerűsítése, a nyilvánosság tájékoztatása a lezajlott eseményről.

Az adatkezelés jogalapja: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (2) bekezdése alapján nincs szükség a Fesztiválon résztvevők hozzájárulására a fotó- és videófelvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel esetén. Amennyiben nem tömegfelvételről van szó, hanem az ábrázolás módja egyéni, abban az esetben a Fesztiválon résztvevő, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontján alapuló hozzájárulása szükséges a felvételek készítéséhez és közzétételükhöz. Ez alól azonban kivételt képez, ha az érintett a felvétel készítése elől nem tér ki.

A kezelt adatok köre: képmás, hang, felvételen szereplő egyéb személyes adatok. Írásbeli hozzájáruló nyilatkozat esetén az érintett neve, lakcíme, aláírása.

Az adatkezelés időtartama:

 • az érintett törlési kérelmének teljesítéséig.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: hozzájárulása elmaradása esetén az érintettről nem készül és nem jelenik meg egyéni ábrázolású felvétel.

 

2.6.    Hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő elektronikus hírlevélben üzeneteket küld azok részére, akik ehhez kifejezetten hozzájárultak. Hozzájáruló nyilatkozatot az Adatkezelő részére a www.bidf.hu honlapon lehet adni.

Az adatkezelés célja: gyors és egyszerű információátadás az érdeklődőknek rendezvényekről.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím

Az adatkezelés időtartama:

 • a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb
 • a felhasználó utolsó hírlevél megnyitástól, adatfrissítéstől számított 24 hónap.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem értesül az adatkezelő híreiről

A hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

 • a hírlevél láblécén található „unsubscribe” feliratra kattintva,
 • e-mail útján az info@bidf.hu címen, továbbá
 • postai úton a 2083 Solymár, Zöldfa utca 12. címen.

Adatfeldolgozók:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

RubenCom Szolgáltató Kft.

2735 Dánszentmiklós, Köztársaság utca 5.

honlap üzemeltetése, fejlesztése, tárhelyszolgáltatás

Maileon Digital Korlátolt Felelősségű Társaság

1113 Budapest, Bocskai út 77-79.

a hírlevélküldő rendszer szolgáltatása, regisztrációk tárolása

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: amennyiben nem adja meg a szükséges adatokat, akkor az Adatkezelő nem tud hírlevelet küldeni.

 

2.7.    Online mozijegy vásárlás

A www.bidf.hu honlapon lehetőség van mozijegyek megvásárlására mind online, mind pedig offline vetítésekre. Az online jegyvásárlás a Vimeo, illetve a Barion felületén történik. A Vimeo önálló adatkezelőként jár el, míg a Barion az Adatkezelő utasításai szerint adatfeldolgozóként jár el.

A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel lehet fizetni webáruházakban, és mobilalkalmazásokban. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Az adatkezelés célja: a megrendelő azonosítása, a megrendelővel történő kapcsolattartás, tájékoztatás a megrendelés részleteiről, az elszámolás ellenőrzése.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, a szerződés teljesítése Adatkezelő és vásárló között.

A kezelt adatok köre: számlázási név, számlázási cím, e-mail cím, telefonszám, bankszámlaszám/barion tárca száma.

Az adatkezelés időtartama:

 • A szerződésen alapuló adatkezelés esetén a számviteli bizonylat kiállítását követő 8 évig (Sztv. 166. § (6) bekezdésére figyelemmel az Sztv. 169. § (1) bekezdése;
 • A számviteli kötelezettségek teljesítéséhez nem szükséges személyes adatokat – figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:22. § (1) bekezdésére – a fenti célok érdekében a megrendelés teljesítését követő 5 évig.

Adatfeldolgozó:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Barion Payment Zrt.

1117 Budapest, Infopark sétány 1.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a Barion Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

 

2.8.    A Filmfesztivál nevezési díjának megfizetésével összefüggő adatkezelés

A Fesztiválra jelentkező pályázónak az indulás feltételeként, filmenként, a GENERAL TERMS & CONDITIONS elnevezésű dokumentumban a BIDF szervezői által meghatározott összegű nevezési díjat kell megfizetnie a www.bidf.hu oldaláról elérhető Barion felületen.

A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel lehet fizetni webáruházakban, és mobilalkalmazásokban. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Az adatkezelés célja:

 • A nevezési díj a bankkártyás fizetéssel történő megfizetésével kapcsolatos adatkezelés, valamint a nevező részére nevezési díjának befizetéséről elektronikus számla kiállítása és megküldése.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, a szerződés teljesítése Adatkezelő és nevező között.

A kezelt adatok köre:  név, nevezett film címe, e-mail cím, telefonszám, nevezési díj összege, számlázási név, számlázási cím, bankszámlaszám/barion tárca száma.

Az adatkezelés időtartama:

 • A szerződésen alapuló adatkezelés esetén a számviteli bizonylat kiállítását követő 8 évig (Sztv. 166. § (6) bekezdésére figyelemmel az Sztv. 169. § (1) bekezdése;
 • A számviteli kötelezettségek teljesítéséhez nem szükséges személyes adatokat – figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:22. § (1) bekezdésére – a fenti célok érdekében a megrendelés teljesítését követő 5 évig.

Adatfeldolgozó:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Barion Payment Zrt.

1117 Budapest, Infopark sétány 1.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a Barion Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

 

2.9.    Számlakiállítással kapcsolatos adatkezelés

A megrendelések teljesítését követően – figyelemmel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényre – az Adatkezelőnek számviteli bizonylatot kell kiállítania.

Az adatkezelés célja: a megrendelés teljesítéséről való számviteli elszámolás alátámasztása.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) c) pontja, jogszabályon alapuló adatkezelés, a Számv. tv. 166. § (1)-(3) bekezdéseire tekintettel.

A kezelt adatok köre: név, lakcím/egyéni vállalkozónál székhely (irányítószám, város, utcanév, házszám együtt); egyéni vállalkozó adószáma.

Az adatkezelés időtartama:

 • A számviteli bizonylat kiállítását követő 8 évig (Számv. tv. 166. § (6) bekezdésére figyelemmel az Sztv. 169. § (1) bekezdésére.

Adatfeldolgozó:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

KBOSS.hu Kft.

1031 Budapest, Záhony utca 7/D.

Az Adatkezelő által igénybevett szamlazz.hu rendszer működtetése.

 

2.10.  Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés

A partnerek, vásárlók, érdeklődők (együtt: Panaszosok) kérdéseire történő válaszadás, illetve az esetleges panaszok kivizsgálása céljából az Adatkezelő e-mailben, vagy telefonon fogad megkereséseket.

Az adatkezelés célja: a Panaszos beazonosítása, a Panaszossal történő kapcsolattartás és tájékoztatás nyújtása

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) c) pontja, jogszabályon alapuló adatkezelés figyelemmel a figyelemmel a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. §-ra.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám

Az adatkezelés időtartama:

 • Az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdésére figyelemmel a panasz beérkezésétől számított 3 évig.

 

2.11.  Állásra jelentkezőkkel kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő az álláspályázók által papír alapon vagy elektronikusan beküldött önéletrajzokat tárolja. A beküldött pályázatokhoz az Adatkezelő jogosultsággal rendelkező munkavállalói férhetnek hozzá.

Az adatkezelés célja: az Adatkezelőnél betöltendő állásra való jelentkezés, a kiválasztási eljárás lebonyolítása, ideértve a személyes, esetleges online interjúk lefolytatását, valamint a szükséges kapcsolattartást

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja].

A kezelt adatok köre: a jelentkező által megküldött önéletrajzok, pályázatok és az azokban megadott egyéb személyes adatok, továbbá a személyes és online interjúztatás ténye és az interjúk során rögzített egyéb információk.

Az adatkezelés időtartama:

 • a pályázat elbírálásáig, de a beérkezéstől számított legfeljebb 3 hónap.

Adatfeldolgozó:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

RubenCom Szolgáltató Kft.

2735 Dánszentmiklós,  Köztársaság utca 5.

tárhelyszolgáltatás

Az adatkezelés elmaradásának következményei: az érintett nem tud jelentkezni az Adatkezelő állásajánlataira.

 

2.12.  A BIDF közösségi oldalai (Facebook, Instagram)

Lehetősége van a felhasználóknak az Adatkezelő Facebook, Instagram, valamint Youtube oldalán keresztül kapcsolatba lépni az Adatkezelővel. A Facebook oldal üzemeltetése a Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) és a Praktiker közös adatkezelése.

Az Instagram oldal üzemeltetése a Meta Platforms Ireland Limited (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin) és a Praktiker közös adatkezelése.

A Facebook adatkezelési szabályzata a következő oldalon érhető el: www.facebook.com/policy, a közös adatkezelési szerződés pedig itt:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Az Instagram adatkezelési tájékoztatója a következő oldalon érhető el:

https://privacycenter.instagram.com/policy/?entry_point=ig_help_center_data_policy_redirect

Az adatkezelés célja: a látogatók kommentjeinek, bejegyzéseinek, üzeneteinek (Messenger) megválaszolása.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: a kommentelő, bejegyzést író, üzenetet küldő közösségi oldal profil neve, egyéb, az üzenetben, bejegyzésben, kommentben szereplő személyes adat.

Az adatkezelés időtartama:

 • Kommentek, bejegyzések esetén az érintett hozzájárulásának a komment, bejegyzés törlésével történő visszavonásáig;

Az adatkezelés elmaradásának következményei: az érintett nem tud kommunikálni a közösségi média felületeken Adatkezelővel, illetve nem tud véleményt megfogalmazni az érintett felületeken.

 

A WWW.BIDF.HU HONLAP ADATKEZELÉSEI

2.13.  A www.bidf.hu szerver naplózása

A http://www.bidf.hu weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét.

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a honlap üzemeltetője a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a látogatói keresések pontosítása, kiegészítése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. Cél továbbá az informatikai rendszerek használatával kapcsolatos biztonsági esemény (például a rendszerekben tárolt adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférés, rosszindulatú programkód futtatása, stb.) megelőzése, ilyen események, adatvédelmi- biztonsági incidensek észlelése esetén annak elhárításához szükséges intézkedések megtétele, az elkövetett jogsértések bizonyításának elősegítése, továbbá az Adatkezelő Partnere megbízásából végzett tevékenységre vonatkozó, szerződésben foglalt jogszabályi rendelkezések megtartása.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő jogos érdeke [a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja].

A kezelt adatok köre: IP cím, meglátogatott URL, időpont, letöltött adat mérete, operációs rendszer és böngésző típusa, verziója.

Az adatkezelés időtartama:

 • 2 hónap.

 

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

Az Adatkezelő a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

Adatfeldolgozó:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

RubenCom Szolgáltató Kft.

2735 Dánszentmiklós, Köztársaság utca 5.

honlap üzemeltetése, online tárhely biztosítása

Az érintett tiltakozáshoz való joga:

 • az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapuló adatkezelés ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése: Az oldal html kódja az Adatkezelőtől független, külső szerverre mutató, a honlapba beágyazott hivatkozást tartalmaz. A felhasználó eszköze ilyenkor közvetlenül a külső szolgáltató szerveréhez is kapcsolódik. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni, és sütit (cookie) képesek elhelyezni a felhasználó eszközére.

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat külső szolgáltatók szerverei szolgálják ki.

Az oldal meglátogatása során a felhasználó eszköze a következő szolgáltatóhoz kapcsolódhat. A szolgáltató adatkezelésének részleteiről az alábbi tájékoztatóban olvashat a felhasználó:

Szolgáltató neve

A szolgáltató által megvalósított funkció

A szolgáltató adatkezelési tájékoztatójának elérhetősége

Vimeo (Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA)[1]

A Vimeo videomegosztó szolgáltatásának igénybevétele.

https://vimeo.com/privacy

 

2.14.  A www.bidf.hu honlap cookie kezelése

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internet használati szokásai, honlaplátogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Amennyiben a honlap látogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a felhasználó eszközének tárhelyére korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a doménhez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének, eszközének felismerésére alkalmasak, melyből következtetni lehet a felhasználója tevékenységére.

Az oldalon az Adatkezelő maga is használ sütiket, továbbá a felhasználók követésével statisztikai célból és célzott reklámok megjelenítése céljából több szolgáltató is alkalmazza a fenti adatkezeléseket.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása (PHPSESSID).

Az adatkezelés jogalapja: Funkciók tekintetében megkülönböztetünk a honlap működéséhez elengedhetetlenül szükséges sütiket, amelyek elhelyezésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, ugyanis az Adatkezelőnek jogos érdeke a honlap üzemeltetése céljából, a honlap működőképességének, alapvető funkcióinak biztosítása, és a számítógépes rendszer biztonsága. A működéshez nem elengedhetetlen sütik kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az érintett hozzájárulása. Ezen sütik céljuk tekintetében lehetnek statisztikai célú (a pillanatnyi működéshez nem szükséges technikai adatokat gyűjtő, a szolgáltatás jövőbeni fejlesztéséhez vagy látogatószám méréshez stb. használt) sütik, valamint marketing célú (követő, hirdetésekhez kapcsolódó stb.) sütik.

Felhívjuk figyelmét, hogy a sütik elfogadása azt is eredményezheti, hogy cookie adatai az Európai Unió, vagy az Európai Gazdasági Térség területén kívül kerülnek feldolgozásra. Egyes országokban ez azzal a kockázattal járhat, hogy az adatokhoz biztonsági és felügyeleti célból hozzáférhetnek anélkül, hogy erről tájékoztatást kapna, vagy egyéb jogi igénye lenne. Továbbá nem tudjuk biztosítani az érintett szolgáltatókkal szembeni jogainak gyakorlását. Az adatok nem biztonságos, harmadik országba történő továbbításának jogalapja a GDPR 49. cikke (1) bekezdésének a) pontja.

Adatfeldolgozó:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

RubenCom Szolgáltató Kft.

2735 Dánszentmiklós,  Köztársaság utca 5.

tárhelyszolgáltatás

A munkamenet lezárultáig érvényes süti csak a böngésző bezárásáig marad a számítógépen. A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

KAPCSOLAT

2.15.  Az Adatkezelő levelezése

Az adatkezelő minden hozzá beérkezett és általa kiküldött e-mailt megőriz. Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken, illetve az info@bidf.hu e-mail címen kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

Az adatkezelés célja:  az érintettel történő folyamatos és gördülékeny kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a küldeményekben lévő közlések, jogi tények bizonyításához [a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja].

A kezelt adatok köre:  küldő és címzett neve és címe vagy e-mail címe, dátum, időpont, tárgy, az üzenet fejléce és az üzenetben található más adatok.

Az adatkezelés időtartama:

 • az Adatkezelő a hozzá postai úton vagy faxon érkezett leveleket, megkereséseket rendszerében, székhelyén 5 évig megőrzi,
 • az Adatkezelő a beérkezett e-maileket a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével törli,
 • az Adatkezelő az állásajánlatokra beérkezett jelentkezéseket jelen tájékoztató … pontja szerinti ideig őrzi meg.

Adatfeldolgozó:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

RubenCom Szolgáltató Kft.

2735 Dánszentmiklós,  Köztársaság utca 5.

e-mail   levelezőrendszer szolgáltatás

Az érintett tiltakozáshoz való joga:

 • az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapuló adatkezelés ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

EGYÉB ADATKEZELÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az Adatkezelő a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

3. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Az Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, telephelyén, adatfeldolgozóinál, a mentések adathordozói a 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 3. em. 3026. szám alatt találhatók meg.

A http://www.bidf.hu honlap szervere ugyancsak a 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 3. em. 3026. szám alatt található meg.

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a)           az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b)          hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c)           változatlansága igazolható (adatintegritás);

d)          a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok - kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Az Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi:

a)           a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

b)          a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

c)           a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az Adatkezelő és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő, az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

4.  Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név:  All-Dox kft
Székhely: 2083 Solymár, Zöldfa utca 12.
Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-221675
A bejegyző bíróság megnevezése: Pest Megyei Törvényszék
Adószám: 24885667-2-13
E-mail: info@bidf.hu
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: gdpr@bidf.hu

 

 

5. Érintetti jogok

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő (egyébként az adatkezelési tájékoztatóban megjelenő) információkhoz hozzáférést kapjon:

a)           az adatkezelés céljai;

b)          az érintett személyes adatok kategóriái;

c)           azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d)          adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e)           az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f)           a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g)           ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h)          az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A GDPR 16. cikke alapján az érintett jogosult a személyes adat helyesbítését kérni.

Az érintett erre vonatkozó kérése esetén az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül helyesbíteni a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő — kiegészítését.

A GDPR 17. cikke alapján az érintett jogosult a személyes adat törlését kérni, azonban a kérést megelőzően kérjük vegye figyelembe az alábbiakat:

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok törlését kérje. Az Adatkezelő az alábbi esetekben köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje:

a)           a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b)          az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c)           az érintett tiltakozik a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen;

d)          a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e)           a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban (magyar jogban) előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f)           a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az Érintett törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt alábbi kivételek fennállása esetén kerülhet sor, azaz a fenti indokok fennállása esetén a személyes adatok további megőrzése jogszerűnek tekinthető az alábbi esetekben:

a)           ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása, vagy

b)          ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés, vagy

c)           ha közérdekből végzett feladat végrehajtása, vagy

d)          ha az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt, vagy

e)           ha népegészségügy területét érintő közérdekből,

f)           ha közérdekű archiválás céljából, vagy

g)           ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy

h)          ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

A GDPR 18. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelésének korlátozását kérni (ideiglenes intézkedés) az alábbiak szerint:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a)           az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b)          az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c)           az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d)          az érintett tiltakozott a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A GDPR 21. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelése ellen tiltakozni az alábbiak szerint:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő kezelése ellen, ideértve az ezen alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

A tiltakozáshoz való jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

A GDPR 20. cikke alapján az érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adatok hordozhatóságára az alábbiak szerint:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a)           ha az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, vagy az érintettel kötött szerződés teljesítése

b)          és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy - ha ez technikailag megvalósítható - kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az adathordozás joga nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Panasz az adatvédelmi tisztviselőnél:

Amennyiben adatkezelésével kapcsolatban problémája van, forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz a gdpr@bidf.hu e-mail címen.

Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per - az érintett választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: https://birosag.hu/ugyfeleknek/torvenyszekek

Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni, vagy közvetlenül bírósághoz fordulni:

 


[1] A Vimeo által is alkalmazott EU modellklauzulák a harmadik országokba, így az USÁ-ba történő adattovábbítások kapcsán érvényesek maradtak. Garanciát a GDPR 46. cikk (2) bekezdésének b) pontja szerinti adatvédelmi kikötések alkalmazása biztosít

X

Segítsd a BIDF-et!

A TE adományod is számít

Rendszeres támogatás Egyszeri támogatás
Back to top